HO - Chuyên viên Đào tạo

1.Thiết kế tài liệu, tin truyền thông liên quan đến hoạt động đào tạo:

 • Thiết kế/hiệu chỉnh tài liệu đào tạo theo yêu cầu.
 • Thiết kế Sổ tay đào tạo
 • Thực hiện công việc truyền thông các hoạt động đào tạo.

2.Theo dõi việc cập nhật và triển khai các chương trình đào tạo/hội thảo:

 • Rà soát việc cập nhật chương trình đào tạo.
 • Theo dõi, cập nhật danh mục khóa học/hội thảo
 • Tạo khóa học trên hệ thống ELM
 • Thu thập phê duyệt chương trình, tài liệu, đề thi, giáo án.
 • Triển khai các chương trình đào tạo/hội thảo
 • Báo cáo Ban lãnh đạo tình hình theo dõi cập nhật chương trình đào tạo hàng năm.

3.Cập nhật/Theo dõi danh sách giảng viên

 • Căn cứ vào danh sách xác nhận giảng viên giảng dạy từ các Khối: tổng hợp danh sách giảng viên hàng năm trình Ban lãnh đạo phê duyệt.

4.Đối tác học tập

 • Chăm sóc học viên của vùng được phân công.

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển