HO - Giám đốc Phân tích tín dụng doanh nghiệp

-          Trực tiếp tác nghiệp phân tích tín dụng:

·      Trực tiếp hoặc phối hợp với giám đốc thẩm định tín dụng, chuyên viên, nhân viên phân tích tín dụng tái thẩm định hoặc hỗ trợ chi nhánh thẩm định hồ sơ khách hàng doanh nghiệp

·      Hướng dẫn nghiệp vụ  và kiểm soát chất lượng tờ trình tín dụng của các chuyên viên, nhân viên phân tích trong phạm vi nhóm được phân công

·      Ký kiểm soát trên tờ trình của chuyên viên, nhân viên PTTD theo phạm vi được phân công hoặc ủy quyền

-          Thực hiện công việc quản lý, kiểm soát, điều phối nhóm (ngành)

·      Làm đầu mối, điều phối các thành viên trong nhóm tổng hợp thông tin ngành được phân công và viết báo cáo cho các ngành trọng điểm hoặc theo yêu cầu của cấp trên; Theo dõi thông tin và có báo cáo khi nhóm ngành, doanh nghiệp có các biến dộng bất thường (cơ hội tài trợ hoặc rủi ro cho công tác tín dụng)

-          Hỗ trợ nghiệp vụ hệ thống

·      Hỗ trợ công tác tại các chi nhánh theo điều động của khối KHDN

·      Hướng dẫn, hỗ trợ  giám đốc, chuyên viên, nhân viên tại kênh phân phối về chuyên môn, nghiệp vụ hàng ngày, đặc biệt các nội dung liên quan đến nhóm ngành được phân công

-          Tham gia hoàn chỉnh chính sách liên quan:

·      Theo dõi , cập nhật các văn bản bên trong, bên ngoài, phổ biến, hướng dẫn cho chuyên viên, nhân viên trong nhóm

·      Đề xuất điều chỉnh, tham gia điều chỉnh, xây dựng các thủ tục, hướng dẫn công việc, mẫu biểu liên quan trực tiếp tới công tác thẩm định tín dụng

·      Tham gia góp ý, đề xuất trong việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình nghiệp vụ, liên quan đến công tác tín dụng doanh nghiệp.-          Những nhiệm vụ được yêu cầu thêm

·      Phối hợp với các đơn vị, ghi nhận, đề xuất đánh giá hướng giải quyết các vấn đề về tín dụng phát sinh ngoài phê duyệt của Hội sở nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh doanh cho Ngân hàng

·      Đào tạo nhân viên mới cho nhóm đáp ứng yêu cầu công việc, Hướng dẫn nghiệp vụ cho sinh viên, nhân viên, chuyên viên các chức danh khác thực tập/tập sự/học việc tại trung tâm Tín dụng Doanh nghiệp theo phân công của Giám đốc Trung tâm

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Khối KHDN hoặc Giám đốc Trung tâm Tín dụng doanh nghiệp

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển