HO - Giám đốc Thẩm định - TT TDCN

-          Thu thập thông tin của Khách hàng để xem xét tư cách pháp lý (năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự) của khách hàng

-          Phân tích các thông tin thu thập của Khách hàng

·      Nhập các thông tin thu thập vào cá chương trình quản lý của hệ thống theo quy định

·      Thẩm định và tái thẩm định về nhân thân, nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng (thực hiện theo hướng dẫn nghiệp vụ cho vay)

·      Lập tờ trình thẩm định khách hàng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt hạn mức tín dụng cho khách hàng

-          Thực hiện trình duyệt hồ sơ cho cấp phê duyệt theo quy định của ACB

-          Ký kiểm soát trên các tờ trình của chuyên viên, nhân viên PTTD theo phạm vi được phân công hoặc ủy quyền

-          Nhắc thúc nợ và giám sát tình hình của Khách hàng vay vốn

·      Theo dõi, đôn đóc, nhắc nợ khách hàng

·      Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình trả nợ của khách hàng

-          Tiếp nhận và phản hồi về đơn vị những ý kiến đóng góp của khách hàng đối với đơn vị/ACB

Các công việc khác theo phân công của trưởng đơn vị

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển